Privacybeleid

Oxford Global Resources: Privacybeleid

Als toonaangevend uitzend- en detacheringsbedrijf verzamelt Oxford Global Resources relevante persoonsgegevens van haar klanten en consultants om inzicht te krijgen in en te reageren op uw recruitment-, arbeids- en contractbehoeften. We weten dat deze informatie te goeder trouw wordt verstrekt. Dit privacybeleid voor de website van Oxford Global Resources respecteert dat vertrouwen door toe te lichten hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen en hoe u hierover met ons kunt communiceren.

Wie zijn Oxford Global Resources?

Oxford Global Resources omvat de volgende in Europa geregistreerde bedrijven (die samen ‘Oxford Global Resources’ worden genoemd):

Land Bedrijfsnaam en adres Toezichthoudende autoriteit
Ierland

Oxford Global Resources Limited

Statutaire zetel: Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork T23 XY28, Ierland

De Data Protection Commission in Ierland; zie voor meer informatie: www.dataprotection.ie
Nederland

Oxford Global Resources (Nederland) BV

Oxford Global Resources Solutions BV

Statutaire zetel: Evert van de Beekstraat 1-6, 1118 CL Schiphol, Nederland

De Data Protection Commission in Ierland; zie voor meer informatie: www.dataprotection.ie
België

Oxford Global Resources (België) NV

Statutaire zetel: Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, België

De Data Protection Commission in Ierland; zie voor meer informatie: www.dataprotection.ie
Spanje

Oxford Global Resources Consulting (Espãna) SL

Oxford Global Resources (Espãna) ETT SL

Statutaire zetel: 4th floor Triangle building, Plaza Catalonia 1, 08002 Barcelona, Spanje

De Data Protection Commission in Ierland; zie voor meer informatie: www.dataprotection.ie
Duitsland

Oxford Global Resources (Deutschland) GmbH

Statutaire zetel: Ludwigstraße 9, 80539 Munich, Duitsland

De Data Protection Commission in Ierland; zie voor meer informatie: www.dataprotection.ie
Denemarken

Oxford Global Resources (Danmark) ApS

Statutaire zetel: c/o Addcount Services, Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 Copenhagen, Denmark

De Data Protection Commission in Ierland; zie voor meer informatie: www.dataprotection.ie
Verenigd Koninkrijk

Oxford Global Resources (UK) Limited

Statutaire zetel: Valiant House, 12 Knoll Rise, Orpington, Kent BR6 0PG, Verenigd Koninkrijk

De Information Commissioner’s Office (ICO) in het verenigd Koninkrijk; zie voor meer informatie: www.ico.org.uk
Zwitserland

Oxford Global Resources GmbH

Statutaire zetel: Baarerstrasse 141, 6300 Zug, Zwitserland

De Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) in Zwitserland; zie voor meer informatie: www.edoeb.admin.ch

Alle bedrijven die deel uitmaken van Oxford Global Resources werken samen om u recruitmentdiensten aan te bieden in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Privacy

Oxford Global Resources houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG’), alle toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving en wetgeving inzake gegevensbescherming. Om aan alle verplichtingen te voldoen, past Oxford Global Resources de beginselen inzake gegevensbescherming toe die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd. In het kort vereisen deze beginselen dat persoonsgegevens:

 • Eerlijk en rechtmatig worden verwerkt en uitsluitend zullen worden verwerkt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • Uitsluitend voor gespecificeerde en rechtmatige doeleinden worden verzameld en niet verder mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
 • Adequaat, relevant en niet excessief zijn.
 • Nauwkeurig en indien nodig actueel zijn.
 • Niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.
 • Worden verwerkt in overeenstemming met de rechten van de betrokkenen.
 • Worden beschermd door middel van passende beveiliging.
 • Niet worden overgedragen zonder adequate bescherming.

Terminologie omtrent gegevensbescherming

Gegevens betekent informatie die elektronisch, op een computer of in een archiveringssysteem voor papieren documenten wordt opgeslagen. Dit omvat ook IT-systemen en CCTV-systemen.

Betrokkenen betekent voor het doel van dit beleid alle kandidaten, consultants, klanten of websitegebruikers van wie Oxford Global Resources persoonsgegevens bewaart.

Persoonsgegevens betekent gegevens met betrekking tot een levende persoon die op basis van die gegevens (of op basis van die gegevens en andere informatie die in bezit is, of met grote waarschijnlijkheid in bezit kan komen, van de gegevensbeheerder) geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens kunnen feitelijk zijn (zoals naam, adres of geboortedatum) of kunnen een oordeel inhouden (zoals een functioneringsbeoordeling).

Gegevensbeheerders zijn de personen of organisaties die de gegevens beheren en verantwoordelijk zijn voor het bewaren en het gebruik van de gegevens.

Gegevensgebruikers zijn onder meer werknemers die bij hun werkzaamheden gebruik maken van persoonsgegevens. Gegevensgebruikers hebben de plicht om de informatie die zij verwerken te beschermen door het gegevensbeschermings- en beveiligingsbeleid van Oxford Global Resources te allen tijde te volgen.

Verwerking betekent het uitvoeren van een bewerking of een reeks bewerkingen met betrekking tot gegevens, waaronder:

 • het verkrijgen, registreren en bewaren van gegevens;
 • het verzamelen, ordenen, opslaan, wijzigen of aanpassen van de gegevens;
 • het opvragen, raadplegen of gebruiken van de gegevens;
 • het bekendmaken van de informatie of de gegevens door deze over te dragen, te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen;
 • het uitlijnen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van de gegevens.

Gevoelige persoonsgegevens zijn onder meer gegevens over iemands raciale of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of vergelijkbare overtuiging, lidmaatschap van een vakbeweging, fysieke of mentale gezondheid of toestand, seksuele voorkeur, strafrechtelijke veroordelingen of het vermeend begaan van een vergrijp. Gevoelige persoonsgegevens kunnen uitsluitend onder strikte voorwaarden worden verwerkt en vereisen gewoonlijk de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Verzamelen van informatie

Oxford Global Resources zet zich in om de privacy van alle bezoekers aan onze website te waarborgen. Als u de website bezoekt en bekijkt, dan doet u dat anoniem. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan vraagt Oxford Global Resources u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

Klanten, kandidaten en consultants:

Contact- en identiteitsgegevens – uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en postadres.

Kandidaten en consultants:

Curriculum vitae en beroepsgerelateerde informatie – uw arbeidsverleden, vaardigheden, opleiding, arbeidsvereisten, referenties, bank- en betalingsgegevens en burgerservicenummer:

Optionele informatie – eventuele aanvullende informatie die u verstrekt in het kader van uw arbeidsbemiddeling of gerelateerd aan een vacature.

Klanten, kandidaten, consultants en websitegebruikers:

Geaggregeerde of demografische gegevens: Oxford Global Resources verzamelt ook geaggregeerde of demografische gegevens door middel van cookies, zoals hieronder beschreven onder ‘Cookies’. Deze informatie helpt ons om de ervaring van een bezoek aan de website van Oxford Global Resources beter te begrijpen en om deze te verbeteren.

Kinderen

Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, verstrek dan geen persoonsgegevens aan ons via deze website.

Beveiliging

Oxford Global Resources zorgt dat de persoonsgegevens die u op onze website met ons deelt goed worden beschermd. Bij elke gegevensoverdracht maken we gebruik van SSL-gegevensversleuteling (Secure Socket Layer). Ook vragen we u om een sterk wachtwoord in te stellen voor uw account (als er een account kan worden aangemaakt). Dit helpt onbevoegde toegang tot onze systemen te voorkomen. We slaan uw gegevens op en houden deze bij in een beveiligde serveromgeving waar de van toepassing zijnde fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen strikt worden nageleefd. Bovendien zorgen we dat de toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot uitsluitend die medewerkers die deze nodig hebben in het kader van hun functieverantwoordelijkheden.

Gebruik van persoonsgegevens

Oxford Global Resources verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Zonder uw toestemming zal Oxford Global Resources uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden (met uitzondering van dienstverleners van Oxford Global Resources), tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. In het geval dat we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, zal Oxford Global Resources altijd aangeven hoe we van plan zijn om deze te gebruiken. We zullen ze niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden.

In het algemeen gebruikt en verwerkt Oxford Global Resources uw persoonsgegevens voor de volgende noodzakelijke bedrijfsprocessen:

Voor klanten, kandidaten en consultants:

 1. Diensten: Wanneer u een formulier op onze website verstuurt, registreren we uw gegevens, zodat we een goede opvolging kunnen garanderen en u kunnen ondersteunen bij uw zoektocht naar gekwalificeerd talent, diensten of een baan;
 2. Om direct met u te communiceren: Medewerkers van Oxford Global Resources kunnen contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over vacatures, best practices met u te delen en u andere informatie te verstrekken waar u om hebt gevraagd;
 3. Om uw persoonsgegevens actueel te houden: Medewerkers van Oxford Global Resources kunnen contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat we actuele en nauwkeurige informatie over u bijhouden met betrekking tot uw arbeidsbemiddeling of vereisten en om uw geschiktheid of beschikbaarheid voor huidige of toekomstige opdrachten te beoordelen;
 4. Om op ons interne netwerk een nauwkeurig en up-to-date dossier aan te leggen en te bewaren waarin alle communicatie met u wordt vastgelegd, zodat we u recruitmentdiensten kunnen aanbieden.
 5. Naleving van wettelijke vereisten: Oxford Global Resources kan uw gegevens bekendmaken aan instanties in gevallen waarbij sprake is van een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid, fraude of andere vermoede of geconstateerde illegale activiteiten;
 6. Toestemming: We registreren en bewaren ook alle toestemmingen die u aan Oxford Global Resources hebt verleend;
 7. Eigendomsoverdracht: Als Oxford Global Resources of een van onze dochterondernemingen wordt verkocht aan een ander bedrijf, dan kan uw informatie deel uitmaken van de verkoop als onderdeel van onze bedrijfsmiddelen;
 8. Oxford Global Resources kan uw persoonsgegevens en andere informatie die we via de website over u verzameld hebben gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren; en
 9. Uw account: Wanneer u een account op onze website aanmaakt, verwerkt Oxford Global Resources uw gegevens ten behoeve van het beheer van uw account, bijvoorbeeld voor het herstel van uw wachtwoord en het aanmaken van functiemeldingen.

Aanvulling voor kandidaten en consultants:

 1. Referenties: Om namens u of op uw verzoek contact op te nemen met referenties;
 2. Potentiële werkgevers de gelegenheid geven u te leren kennen: Oxford Global Resources kan uw informatie (diploma’s, salarisvereisten, arbeidsverleden, enz.) delen met geïnteresseerde werkgevers, zodat zij kunnen inschatten of uw talenten passen bij hun specifieke behoeften;
 3. Identiteit: Om uw identiteit te controleren en bewijs daarvan te bewaren;
 4. Blogs: Om u te voorzien van blogs en inzichten in de huidige recruitmenttrends binnen uw branche; en
 5. Betaling van salarissen en onkosten: Als u als kandidaat of consultant een opdracht hebt binnengehaald, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat uw salarissen en onkosten worden betaald in overeenstemming met uw contract met Oxford Global Resources.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Om uw gegevens rechtmatig te kunnen gebruiken, zijn we conform de AVG verplicht om een rechtsgrond te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Al naargelang van het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens baseren we ons op de volgende rechtsgronden:

 • de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan;
 • wettelijke verplichting;
 • het beschermen van uw vitale belangen of die van anderen;
 • onze gerechtvaardigde belangen, maar alleen in overeenstemming met de AVG, mits uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden als betrokkene niet zwaarder wegen dan onze belangen. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking die we op basis van deze rechtsgrond uitvoeren door een e-mail te sturen naar: privacyeu@oxfordcorp.com;
 • uw toestemming; en
 • verweer tegen rechtsvorderingen.

Om te voldoen aan regelgeving of wettelijke verplichtingen verzamelen we persoonsgegevens, verifiëren we deze en zorgen we dat ze correct en actueel blijven door middel van regelmatige controles en contact met u. We verwijderen de gegevens als we ze niet langer nodig hebben of als we niet langer verplicht zijn ze te bewaren. We kunnen ook bij derden informatie over u inwinnen die van pas kan komen bij uw plaatsing op uitzend- of detacheringsbasis. Als u de informatie die we nodig hebben niet met ons deelt, of er niet voor zorgt dat deze correct en actueel is, dan zijn we mogelijk niet in staat om u onze diensten te verlenen.

Toestemming

In sommige gevallen vereist de toepasselijke wetgeving van ons dat we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor directe marketing hebben we bijvoorbeeld uw toestemming nodig om u te informeren over ons nieuws, brancheontwikkelingen, onze dienstverlening en uitzend- en detacheringsmogelijkheden die interessant voor u kunnen zijn. Dit kunnen we doen via de telefoon, post, e-mail, sms of andere digitale media. Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, kunt u zelf aangeven in hoeverre u directe marketing accepteert.

Wanneer we gevoelige persoonsgegevens over u gebruiken, zoals medische of biometrische gegevens, dan vragen we u om toestemming. Voordat u toestemming geeft, vertellen we u welke informatie we verzamelen en voor welke doeleinden we die gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door dit bij ons bekend te maken via privacyeu@oxfordcorp.com

Als we ooit contact met u opnemen om feedback te krijgen over manieren om onze diensten te verbeteren, hebt u de keuze om u daarvoor af te melden. U kunt uw toestemming voor marketingcommunicatie intrekken door een e-mail te sturen naar Oxford Communications.

Overdracht van uw gegevens

Oxford Global Resources maakt deel uit van een bedrijvengroep die is gevestigd in de Verenigde Staten. Als u persoonsgegevens op deze website en aan Oxford Global Resources verstrekt, is het mogelijk dat deze persoonsgegevens van uw huidige locatie worden overgedragen naar de vestigingen en servers van Oxford Global Resources en zijn bedrijven, tussenpersonen en dienstverleners in andere landen, buiten de Europese Unie. Hoewel Oxford Global Resources passende maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dient u zich ervan bewust te zijn dat het land waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming heeft die gelijkwaardig is aan de AVG. Als we uw gegevens naar een land buiten de Europese Unie moeten overdragen, zullen we ervoor zorgen dat deze overdracht plaatsvindt met inachtneming van de AVG. Indien nodig zullen we u voorafgaand om toestemming vragen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze bestanden of als u uw toestemming voor de verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens door Oxford Global Resources wilt intrekken, neem dan contact met ons op via deze link.

We zullen uw persoonsgegevens ook moeten delen met andere partijen dan Oxford Global Resources, om de door u gevraagde diensten te leveren of onze dienstverlening te verbeteren. Gegevens worden gedeeld:

 1. tussen de bedrijven die deel uitmaken van de Oxford Global Resources-bedrijvengroep;
 2. met onderaannemers of verwerkers voor het verlenen van de diensten die ze aan Oxford Global Resources bieden. De partijen waarmee we informatie delen kunnen als volgt worden gecategoriseerd: IT-dienstverleners, waaronder cloud-, communicatie- en hostingdienstverleners, aanbieders van diensten op het gebied van bescherming van elektronisch dataverkeer en professionele consultants, waaronder accountants, auditors en juristen. Oxford Global Resources maakt gebruik van de diensten van externe dienstverleners die in de Verenigde Staten zijn gevestigd, waaronder HubSpot, Inc. en Veritas Prime, LLC.
 3. tussen klanten en consultants van Oxford Global Resources en hun externe vertegenwoordigers, met inbegrip van externe payrollbedrijven en Client Master Service Providers;
 4. met relevante instanties in het geval dat Oxford Global Resources wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om zich te verweren tegen een vordering of om de naleving van een contract af te dwingen waar Oxford Global Resources een partij bij is; en
 5. om onze rechten en die van onze klanten en consultants te beschermen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie naar aanleiding van een strafrechtelijk of fraudeonderzoek.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies (‘cookies’) om u te onderscheiden van andere gebruikers en om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een stukje informatie over uw bezoek, dat wordt opgeslagen op uw computer en dat ons in staat stelt om u een ervaring te bieden die op u is afgestemd. Een cookie is een klein tekstbestand met letters en cijfers dat wordt bewaard in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Een cookie kan informatie bevatten zoals de URL waar u vandaan komt, het IP-adres (internetadres) van uw computer, welke webpagina’s u op onze site hebt bezocht en eventuele zoekopdrachten die u hebt ingevoerd.

Met deze cookies zijn we in staat u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website navigeert. Daarnaast helpen ze ons om onze website te verbeteren. Door verder te gaan met navigeren op de website of door formulieren op onze website in te vullen, verklaart u akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

We maken om verschillende redenen gebruik van eigen cookies en cookies van derden (zogenoemde ‘first-party’- en ’third-party’-cookies). Sommige cookies zijn om technische redenen nodig om onze website goed te laten werken. Deze noemen we ‘essentiële’ of ‘strikt noodzakelijke’ cookies. Met andere cookies kunnen we de interesses van onze gebruikers volgen om hun ervaring met onze website daarop aan te passen. Derde partijen plaatsen cookies op onze website voor analyse, personalisatie en andere doeleinden, waaronder reclame.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om onze website goed te laten werken. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies zijn waarmee u zich kunt aanmelden voor de beveiligde gedeelten van onze website en uw account en nieuwsprofiel kunt personaliseren.
 • Analytische/prestatiecookies. Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen, en ook zien hoe bezoekers door onze website navigeren. Zo kunnen we de manier waarop onze website werkt verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden waar ze naar zoeken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze website. Hiermee kunnen we de inhoud van de website voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Gerichte cookies. Deze cookies leggen uw bezoek aan onze website vast, en ook de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze website en de getoonde advertenties beter te laten aansluiten op uw interesses. Voor dit doeleinde kunnen we deze informatie ook delen met derden.

U hebt het recht om te beslissen of u cookies wilt toestaan of wilt afwijzen.

Om uw cookie-instellingen te beheren moet u de instellingen van uw browser configureren.

U kunt de instellingen van uw webbrowser instellen of aanpassen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u kiest om cookies te weigeren, dan kunt u nog steeds onze website gebruiken. In dat geval kan uw toegang tot sommige functies en delen van onze website echter worden beperkt. Omdat de manier waarop u cookies weigert per webbrowser kan verschillen, raden we u aan om het help-menu van uw browser te raadplegen voor meer informatie.

Derden

De cookies van derden die we op deze website gebruiken zijn onder meer afkomstig van aanbieders van analysediensten, zoals Google Analytics en Crazy Egg.

Google Analytics gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen, het gebruik van de diensten te analyseren en rapportages te maken over activiteiten en trends. Google Analytics kan ook informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. Meer informatie over de praktijken van Google kunt u vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor deze gegevensverwerking door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We werken bovendien samen met Crazy Egg om de activiteiten van bezoekers te analyseren en nieuwe ontwerpen op deze website uit te testen. Voor meer informatie hierover of om u af te melden voor dit gebruik van cookies gaat u naar: https://www.crazyegg.com/opt-out

We kunnen ook cookies van andere derden gebruiken voor analyse- en reclamedoeleinden. Neem voor meer informatie contact met ons op via marketing@oxfordcorp.com

Worden er ook andere traceertechnologieën gebruikt, zoals webbakens?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. We kunnen ook andere vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens (soms ook wel ‘web beacons’, ’tracking pixels’ of ‘clear gifs’ genoemd). Dit zijn minuscule grafische bestanden die een unieke identificatiecode bevatten waarmee we kunnen herkennen wanneer iemand onze website heeft bezocht (of een door ons gestuurde e-mail heeft geopend). Zo kunnen we bijvoorbeeld de navigatiepatronen van gebruikers volgen van één pagina op onze website naar een andere, cookies afgeven of ermee communiceren, achterhalen of u via een online advertentie op een website van derden naar onze website bent gekomen, de prestaties van de website verbeteren en het succes meten van marketingcampagnes via e-mail. In veel gevallen vereisen deze technologieën cookies om goed te functioneren en als u cookies weigert, zal dit de werking belemmeren.

Bewaren van gegevens

Oxford Global Resources bewaart uw persoonsgegevens enkel zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen door een e-mail te sturen naar privacyeu@oxfordcorp.com. Als u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen, dan behoudt Oxford Global Resources zich het recht voor om in bepaalde beperkte omstandigheden deze gegevens toch te bewaren, bijvoorbeeld wanneer dergelijke persoonsgegevens nodig kunnen zijn om u op uw verzoek af te melden voor verdere communicatie, om geschillen te beslechten of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en financiële bewaarplicht.

Bijwerken van persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat medewerkers van Oxford Global Resources en potentiële werkgevers contact met u kunnen opnemen, vragen we u om uw persoonsgegevens in ons systeem actueel te houden. Als u uw gegevens wilt bijwerken of eventuele onnauwkeurigheden wilt verbeteren, neem dan contact op met uw recruiter.

Beleidswijzigingen

We kunnen dit online privacybeleid van tijd tot tijd herzien. In het geval dat we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, dan zullen we het gewijzigde beleid hier publiceren. Oxford Global Resources zal de bescherming van gegevens die op grond van een eerder geldend privacybeleid zijn verzameld niet zonder uw toestemming beperken.

Als u specifieke vragen hebt over uw privacy op deze website, of over het delen van informatie met Oxford Global Resources, neem dan contact met ons op via deze link.

Informatie over het bedrijf en het team voor gegevensbescherming

Als u specifieke vragen hebt over uw privacy op deze website, of over het delen van informatie met Oxford Global Resources, neem dan contact met ons op via deze link.

U kunt ook contact opnemen met Oxford Global Resources als gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens via onze Data Protection Manager (bij voorkeur elektronisch) of via de post op het volgende adres: Data Protection Manager, Oxford Global Resources, Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork T23 XY28, Ierland.