Juridische kennisgeving

Deze informatie beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van de website www.oxfordcorp.com. Als u deze voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht deze site onmiddellijk te verlaten. Door deze site te blijven gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen gebruik van deze site en bedrijfsinformatie

De bedrijvengroep van Oxford Global Resources (‘Oxford Global Resources’) omvat de volgende in Europa geregistreerde bedrijven, zoals hieronder per rechtsgebied beschreven:

Ierland: Oxford Global Resources Limited, statutair gevestigd te Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork T23 XY28, Ierland.

Verenigd Koninkrijk: Oxford Global Resources (UK) Limited, statutair gevestigd te Valiant House, 12 Knoll Rise, Orpington, Kent BR6 0PG, Verenigd Koninkrijk.

Nederland: Oxford Global Resources (Nederland) BV en Oxford Global Resources Solutions BV, statutair gevestigd te Evert van de Beekstraat 1-6, 1118 CL Schiphol, Nederland.

België: Oxford Global Resources (België) NV statutair gevestigd te Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, België.

Spanje: Oxford Global Resources Consulting (Espãna) SL en Oxford Global Resources ETT (Espãna) SL, statutair gevestigd te 4th floor Triangle building, Plaza Catalonia 1, 08002 Barcelona, Spanje.

Duitsland: Oxford Global Resources (Deutschland) GmbH, statutair gevestigd tet Ludwigstraße 9, 80539 Munich, Germany.

Zwitserland: Oxford Global Resources GmbH, statutair gevestigd te Baarerstrasse 141, 6300 Zug, Zwitserland.

Denemarken: Oxford Global Resources (Danmark) ApS statutair gevestigd te c/o Addcount Services, Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 Copenhagen, Denmark.

Oxford Global Resources geeft u toestemming om delen van deze website te bekijken en te downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U wordt er hierbij op gewezen dat de inhoud, het script en de HTML-codes die worden gebruikt om de pagina’s op deze site te genereren, beschermd worden door het auteursrecht.

Oxford Global Resources is een werkgever die iedereen gelijke kansen biedt

Elke gekwalificeerde sollicitant komt in aanmerking voor een baan, ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, handicap, status als beschermde veteraan of enig ander wettelijk beschermd kenmerk.

Uw recht om te werken

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is elke sollicitant die wordt aangenomen verplicht om zijn identiteit aan te tonen en te bewijzen dat hij in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk mag werken, afhankelijk van wat van toepassing is. Op het moment van indiensttreding vult de nieuwe werknemer de daartoe vereiste formulieren in.

Verklaring van wettelijke bevoegdheid

Het hoofdkantoor van Oxford Global Resources is gevestigd te Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork T23 XY28, Ierland.

Aanbiedingen of advertenties die op deze website worden getoond voor de levering van personeels-, uitbestedings-, tewerkstellings- of detacheringsdiensten (hetzij op contractbasis, tijdelijk of permanent) zijn nietig in alle rechtsgebieden, zowel nationaal als internationaal, waar dit bij wet verboden is.

Afwijzingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid van deze site

De informatie op deze website wordt verstrekt in de staat waarin deze op dat moment verkeert (‘as is’), zonder enige vorm van garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typfouten bevatten. De informatie in dit document kan periodiek worden gewijzigd.

Daarnaast worden de cijfers op deze site met betrekking tot onze projectondersteuning, ons netwerk van consultants en de feedback van onze klanten jaarlijks bijgewerkt.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op deze website, met inbegrip van eventuele subdirectory’s.

Afwijzingen van aansprakelijkheid met betrekking tot links van en naar deze site

OXFORD GLOBAL RESOURCES IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF WELKE SCHADE DAN OOK, ALS GEVOLG VAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT EEN INKENNISSTELLING VAN DE MOGELIJKHEID DAT DEZE SCHADE ZICH ZOU KUNNEN VOORDOEN EN ONGEACHT OF MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF INFORMATIE DIE DE GEBRUIKER VERKRIJGT VIA HYPERLINKS NAAR DOCUMENTEN OP EN BUITEN DEZE WEBSITE.

Oxford Global Resources heeft geen zeggenschap over gelinkte websites buiten het domein www.oxfordcorp.comen eventuele subdirectory’s daarvan. Oxford Global Resources wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud en de prestaties van externe websites of links op dergelijke externe websites.

URL’s die verwijzen naar documenten of sites buiten deze website worden enkel voor uw gemak verstrekt. Het opnemen van een URL of link in deze website betekent niet dat Oxford Global Resources een specifieke leverancier, informatieverstrekker, persoon, entiteit, groep of organisatie aanbeveelt.

Het aanbieden van links naar deze website zonder onze toestemming is verboden. U kunt toestemming vragen door een e-mail te sturen naar privacyeu@oxfordcorp.com met vermelding van de URL(‘s) van de site(s) waarop u een link wilt plaatsen.

Copyright en handelsmerken

Copyright © 2019. Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site, met inbegrip van scripts en HTML-codes, behoort toe aan Oxford Global Resources. Alle rechten voorbehouden.

Het kopiëren of reproduceren van pagina’s op deze website naar of op een andere server of locatie met het oog op verdere reproductie of distributie is verboden, tenzij Oxford Global Resources daartoe uitdrukkelijk specifieke rechten verleent aan een partij. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn hierbij voorbehouden.

Oxford Global Resources, LLC is eigenaar van de handelsmerken Oxford Global Resources®, Oxford & Associates®, Oxford Healthcare IT®, Oxford International® en The Right Talent. Right Now.®, alsook eventuele andere handelsmerken. Alle merknamen, handelsmerken en logo’s die op deze website voorkomen, zijn eigendom van hun respectieve houders en worden met hun toestemming gebruikt door Oxford Global Resources.

Waarschuwing met betrekking tot de beveiliging van deze website

U wordt er hierbij op gewezen dat het verboden is om de beveiliging van deze site te schenden of dit te proberen te doen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Het zonder toestemming toegang krijgen tot gegevens.
  • Het zonder toestemming inloggen op een server, account of websitegedeelte.
  • Het zonder toestemming scannen, onderzoeken en testen van dit systeem om kwetsbaarheden te vinden of dit proberen te doen, met de bedoeling om de beveiliging van deze site te omzeilen.
  • Het proberen om de functionaliteit of functies van deze website of de systemen te verstoren door middel van virussen, overbelasting, flooding, mailbombing of crashes.
  • Het verzenden van ongevraagde promotionele e-mailberichten.

Overtreding van deze beveiligingsregels kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid en vervolging. Oxford Global Resources zal elk voorval dat een dergelijke overtreding kan inhouden routinematig onderzoeken. Bij geconstateerde overtredingen zal aangifte worden gedaan en zal met de wetshandhavingsinstanties worden samengewerkt om overtreders te vervolgen.